Eindhoven, 1 augustus 2013

Kennisplatform EMV & Gezondheid in de fout?

Inleiding Kennisplatform EMV:
Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid is op 26 januari 2011 ingesteld door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (I&M), in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dit betreft een verlenging van het Kennisplatform EMV dat werd ingesteld op 28 mei 2007. Het Kennisplatform EMV wordt gecontinueerd tot 31 december 2014 en zal daarna niet worden verlengd.


Het Kennisplatform EMV heeft tot taak:
  • Het actief en passief beschikbaar stellen van informatie over elektromagnetische velden in relatie tot gezondheid, zodanig dat de maatschappij in brede zin waaronder burgers, pers, professionals van overheden en bedrijfsleven, daarvan kennis kan nemen en gebruik maken.
  • Het, op basis van de stand der wetenschap, voorzien in onafhankelijke, betrouwbare en wetenschappelijk gefundeerde informatie op het gebied van EMV.

Het Kennisplatform EMV dient deze taak op objectieve wijze te vervullen, onafhankelijk van belangen van bedrijfsleven, maatschappelijke groeperingen en vigerend overheidsbeleid.

De volgende organisaties nemen deel aan het Kennisplatform EMV:
  • Agentschap Telecom;
  • Gemeentelijke Gezondheidsdienst Nederland (GGD Nederland, vereniging voor GGD'en);
  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM);
  • De Nederlandse organisatie voor Toegepast - Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO);
  • ZorgOnderzoek Nederland/Medische Wetenschappen (ZonMw);
  • KEMA.
Deelname aan het Kennisplatform EMV houdt o.a. in dat een organisatie, middels een vertegenwoordiger op directieniveau deelneemt in het bestuur van het Kennisplatform.
Stichting Kennisplatform EMS Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven www.kennisplatformems.org

"Onzinproducten":
Op haar internetpagina over mobiele telefoons en zendmasten publiceert ket Kennisplatform EMV het bericht "Anders omgaan met mobiele telefoons; praktische tips om blootstelling te verlagen". (zie: http://www.kennisplatform.nl/Onderwerpen/Mobieletelefoonsenzendmasten/omgaan-met-mobiele-telefoon.aspx)

In dit bericht wordt een aantal waardevolle aanbevelingen gedaan om verantwoord met mobiele telefonie om te gaan.

Opvallend is daarbij de navolgende aanbeveling:
"Laat u niet verleiden tot het kopen van onzinproducten; Er zijn producten in de handel waarvan wordt beweerd dat ze de hoeveelheid zendsignalen van mobiele telefoons verminderen of neutraliseren, zoals stickers, stenen, armbanden, halskettingen, antennes, magneten, piramides, potten, zuilen en zouten. Deze producten verlagen de blootstelling niet".

Wij hebben redenen om aan dit onvoorwaardelijk advies en aan deze stellige uitspraken te twijfelen en hebben de algemeen secretaris van het Kennisplatform EMV gevraagd aan te geven op welke gronden dit advies is gebaseerd en welke onderzoeksuitkomsten voorliggen, die een dergelijke uitspraak rechtvaardigen.

Tot op heden hebben we nog geen reactie op deze vragen ontvangen.

Wij kunnen ons ook niet voorstellen dat alle genoemde productgroepen, waarvan de goede werking door de leveranciers wordt geclaimd en onderbouwd, door of in opdracht van het Kennisplatform EMV zijn onderzocht en dat sluitend bewijs voor de benaming "onzinproducten" is gevonden.

Omdat, naar onze mening, een grote groep van patiënten en leveranciers door het bericht van het Kennisplatform EMV ernstig en mogelijk onterecht worden benadeeld, hebben wij de algemeen secretaris van het Kennisplatform EMV dringend verzocht de passage over "onzinproducten" per omgaande van hun website te verwijderen en een concept voorgelegd voor een rectificatie, te plaatsen op de homepage van hun website.

We wachten met spanning af of en wanneer aan ons verzoek gevolg wordt gegeven.

Voor meer informatie:
Peter van der Vleuten,
Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling
www.kennisplatformems.org
telefoon: 06-51 57 89 34