België verbiedt mobiele telefoons voor jonge kinderen

Eindhoven, 3 september 2013

Op 30 augustus j.l. publiceerde de Federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu een tweetal koninklijke besluiten van 30 juli1 2013:

1. Koninklijk besluit betreffende het verbod op het op de markt brengen van mobiele telefoons speciaal ontworpen voor jonge kinderen;

De essentie van dit besluit is dat het verboden wordt om mobiele telefoons, speciaal ontworpen voor kinderen die jonger zijn dan 7 jaar, op de markt te brengen.

2. Koninklijk besluit betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het specifieke absorptietempo van mobiele telefoons en betreffende de reclame voor mobiele telefoons;

De essentie van dit besluit is dat de nominale SAT-waarde (een maat voor de hoeveelheid straling die de telefoon uitzendt) door de verkoper duidelijk wordt aangegeven. De telefoontjes worden, aan de hand van hun stralingsniveau, in een vijftal categorieën ingedeeld en ook de categorie moet duidelijk door de verkoper worden vermeld.

Het stralingsniveau en de categorie moeten ook bij reclames worden vermeld.

Op de plaats van verkoop, inclusief verkoop op afstand, via internet en in reclames moet op zichtbare en leesbare wijze een verklaring worden gegeven voor de genoemde categorieën voor de nominale SAT-waarde, samen met de volgende mededeling:
"Denk aan uw gezondheid – gebruik uw mobiele telefoon met mate, bel met een oortje en kies voor een toestel met een lagere SAT-waarde (SAR-waarde)"

Reclame die het gebruik van mobiele telefoons aanprijst gericht aan kinderen jonger dan 7 jaar is verboden.

Beide besluiten worden op 1 maart 2014 van kracht.

Voor meer informatie:
Peter van der Vleuten,
Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling
www.mobielestraling.org
06-51 57 89 34

Bijlagen: kopieën betreffende koninklijke besluiten