Inleiding:

Mensen, dieren en planten hebben zich ontwikkeld onder invloed van "natuurlijke" elektromagnetische straling, vooral veroorzaakt door de zon en door het aardmagnetisch veld.

In de recente geschiedenis is hieraan door de mens veroorzaakte "kunstmatige" straling toegevoegd. Deze kunstmatige straling interfereert met de natuurlijke straling, waardoor weer nieuwe "chaotische" straling ontstaat.

De kunstmatige en chaotische straling kunnen lichaamsprocessen verstoren, waarbij de communicatie tussen cellen, organen en andere biologische eenheden vooral plaatsvindt via elektrische en elektromagnetische signalen.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat genoemde verstoring van lichaamsprocessen kan leiden tot ernstige en minder ernstige afwijkingen en aandoeningen.

Deze website heeft als doel beleidsmakers, producenten, leveranciers en gebruikers van communicatieapparatuur te helpen bij het maken van verantwoorde keuzes in het omgaan met draadloze communicatie en andere bronnen van elektromagnetische straling.

Stralingsbronnen:

Elektromagnetische straling wordt onder anderen veroorzaakt door elektrische apparaten en door transport ven elektriciteit. Ook radio- en TV-zendmasten en radar installaties zijn relatief sterke bronnen van elektromagnetische straling. Iedereen heeft al wel eens gehoord van de effecten die dit soort elektromagnetische straling kan hebben op levende organismes.

Meer recent zijn de stralingsbronnen die mobiele communicatie mogelijk maken. Dit zijn, behalve de zendmasten, ook de stralingsbronnen in huis zoals de mobiele telefoon, de DECT telefoon (draadloze telefoon in huis), de WiFi router (voor draadloos internet), de draadloze babyfoon en de "slimme" meter, die op afstand wordt uitgelezen.

De hoeveelheid en intensiteit van dit soort stralingsbronnen neemt explosief toe en het is ook voor niemand meer mogelijk hieraan te ontsnappen. Het is daarom noodzakelijk dat de omgang met draadloze communicatie zodanig wordt ingericht dat mogelijke gezondheidsschade tot een minimum wordt beperkt.

Kennisplatform elektromagnetische straling:

Een groot aantal bedrijven, instellingen en organisaties houdt zich inmiddels bezig met het geven van voorlichting over verantwoorde omgang en met het ontwikkelen en aanbieden van concepten, producten en systemen ter beperking van nadelige effecten.

Deze website biedt een platform aan die organisaties om hun ervaringen en adviezen te delen met eenieder die daarvoor open staat.